Plaça Coprinceps - Concours - restructuration d’un espace public

  • Lieu : Escaldes-Engordany - Principauté d’Andorre
  • Date : Octobre 2014
  • Client : Comu d’Escaldes-Engordany
  • Collaboration : Jordi Batlle Jordana Architecte
  • Coût : 300 000

Pendant de nombreuses années, la place des Co-princeps d’Escaldes- Engordany a été la vitrine, le symbole du progrès et de la modernité de la commune. C’est un lieu emblématique de la ville, son centre de gravité. Sa géométrie, ses dimensions, et ses façades qui la délimitent en fond un espace distinct. Son caractère historique et son intégration cohérente dans le tissu urbain font de cette place un patrimoine singulier avec un fort potentiel. Pour mettre en valeur cette place et recréer un lieu ludique, de convivialité, de rencontre, et de liens sociaux, nous proposons un élément qui puisse lier l’histoire de ce contexte sans renoncer à notre inévitable contemporanéité. L’eau thermal est le symbole historique de la ville et le reste encore aujourd'hui. Synonyme de richesse, il est logique qu’elle trouve sa présence sur la place centrale de la ville. L’eau devient le point de gravité et d’attractivité du projet. Sa mise en scène, son énergie et ses mystères se déclinent au file de la journée sous différents aspects et fonctions: vapeur d'eau, jet d'eau de 6m de haut ou seulement un miroir d’eau. Intégrée dans la volumétrie du sol, cet élément devient également un support d’activités multiples avec la possibilité d’accueillir des événements ponctuels. Cette élément fédérateur donne lieu à un spectacle continue que les passants viennent contempler depuis les gradins installés sur le plan incliné qui dominent la scène

La plaça Coprínceps és la plaça d’Escaldes-Engordany. Durant molts anys ha estat la vitrina, el símbol del progrés i de la modernitat de la Parròquia. És un lloc emblemàtic de la vila, el centre de gravetat. La seva geometria, les seves dimensions i les façanes que la delimiten en fan un espai singular. Els nous temps han fet que la plaça evolucioni cap a una pèrdua d'identitat. L'arquitectura dels edificis que l'emmarquen ja no reflexa el dinamisme i l'avantguarda del passat. El seu caràcter històric i la seva integració coherent en el teixit urbà fan d'aquesta plaça un patrimoni singular amb un potencial molt alt. Per posar en valor la plaça i potenciar que sigui un lloc lúdic, de convivència, de trobada, de lligam social, es proposa un element que ha de arrelar-se en la història del seu entorn sense renunciar a la nostra inevitable contemporaneïtat. L’aigua termal és el que més representa la Parròquia, tant en el passat com en l’actualitat, perquè està al fonament de Caldea, del centre d'interpretació de l’aigua, dels múltiples hotels amb tractaments termals... L'aigua termal representa en ella mateixa un poder atractiu enorme tant per el seu costat misteriós i improbable de la seva existència, però també per als sentits (olor, temperatura, gust, vapor,..) L’aigua termal d’Escaldes és la riquesa, és l’emblema de la Parròquia i és lògic que tingui la seva presència a la plaça més important de la vila. És necessari posar en valor la vocació termal de la Parròquia. La primera intenció del projecte és deixar la perspectiva de la plaça lliure i no crear cap obstacle visual. Per aquest motiu el projecte s’enfonsa dins la terra i la roca sota la plaça, allà on surt l’aigua. La segona intenció ha estat no tractar el tema de l’aigua de forma pintoresca i anecdòtica, si no posar en valor seva força i el seu misteri. Per això tractem la superfície de l’aigua com un mirall, no com una bassa. Aquest efecte de mirall l’obtenim fent circular un gruix d’aigua d’un centímetre sobre una superfície negra. D’aquest mirall està previst que cada quart d’hora en surtin un conjunt de petits dolls d’aigua calenta que formaran un núvol de vapor a sobre del mirall. Això durarà únicament uns minuts. Com major sigui la diferència de temperatura, més intens serà el núvol.

L'atelier
168, rue Saint Denis
75002 PARIS

Nous suivre :